Vedtekter for OKEL

OKEL ble opprettet 21.12.1994 for å ivareta opplæring i elektrofagene.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN

01

Stiftelsens formål er å gjennomføre og koordinere fagopplæring innen elektro- og datafagene underlagt Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998.

Dette innebærer at stiftelsen skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god og faglig kvalitet over opplæringen samt kartlegge behov og muligheter for opplæring i samarbeid med medlemsbedriftene, yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene.

Opplæringskontorets fagområder er ved stiftelsen: Automasjons-, elektronikk- og elektrofagene. Disse fagområdene kan senere bli endret etter behov.

02

Stiftelsen har sitt forretningskontor i Bergen kommune.

03

Stiftelsens har en grunnkapital på kr. 200.000.

04

Bedrifter som er godkjent som opplæringsbedrift, og som har faglig ledelse som tilfredsstiller kravene fra Lov om Fagopplæring i Arbeidslivet, kan søke medlemskap i Stiftelsen og oppnå dette etter vurdering av styret.

Medlemmene tas opp etter at engangsavgiften, fastsatt av Stiftelsens styre, er betalt. Styret kan etter råd fra Rådet/ årsmøte, fastsette nye satser eller innkreve ekstraordinær avgift (engangsavgift).

Bedrifter som er medlem av NELFO Bergen og Omegn på stiftelsestidspunktet og som ønsker medlemskap er fritatt for engangsavgift.

Utmelding fra stiftelsen kan skje med 1-ett-års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom / med Stiftelsen, skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp før kontraktsfestet læretid er avsluttet.

05

Foruten grunnkapitalen som ved enstemmighet i styret kan forhøyes, skal Stiftelsen kunne tilføres midler fra bedrifter og andre som er interessert i formål til Stiftelsen, fra det offentlige samt fra kursvirksomhet og prosjektarbeid.

Stiftelsen skal ha et råd. Rådet skal ha møte minst en gang i året (årsmøte) og ellers når styret eller minst 4 av rådsmedlemmene finner det nødvendig.

Rett til å være medlemmer av Rådet/ årsmøte er foruten stifterne, institusjoner / forbund og bedrifter som fyller kravene etter § 4.1.

Rådet/ årsmøte har en ordstyrer (formann) som velges av og blant Rådets medlemmer.

På årsmøtet har hver deltakende bedrift rett til å møte men en representant som har en stemme.

06

Stiftelsens oppgave er å være et serviceorgan for medlemsbedriftene.

Stiftelsen skal bl.a.
- sørge for at det blir opprettet lærekontrakt med lærlinger ved utløpet av prøvetiden
- sørge for at lærlingene får opplæring i samsvar med opplæringsplanen
- ha kontakt med ansvarlig leder, faglig leder, tilsynsrepresentant og lærlinger i

medlemsbedriften
- sørge for at lærlingen fremstiller seg til fagprøve
- gi råd og bidra til å løse konflikter som måtte oppstå under læreforholdet
- sørge for rekruttering av lærlinger og holde seg orientert om tilgang på lærlinger

innen bransjen
Stiftelsen tegner kontrakt med lærlingen.

Bedriften har arbeidsgiveransvar og betaler lærlingen lønn, feriepenger m.v. og holder ham trygdet i den opplæringstiden bedriften påtar seg.

07

Stiftelsen finansieres av offentlige og andre tilskudd. Stiftelsens styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av stiftelsen. Daglig leder fremlegger drifts- og investeringsbudsjett til styret for godkjennelse.

Rådet fastsetter i årsmøtet hvor stor del av medlemmenes lærlingetilskudd som skal tilfalle stiftelsen. Det resterende lærlingetilskudd overføres til medlemsbedriftene når lærlingen har fullført læretiden og avlagt fagprøve. Lærlingetilskuddet utbetales til medlemsbedriftene i forhold til den tid lærlingen har arbeidet der.

Stiftelsen skal ha et styre som består av 5 personer. NELFO (Norges Elektro Entreprenør Forbund) Bergen og Omegn og EL & IT Forbundet utpeker selv sine representanter til styret. Rådet/ årsmøte velger 2 styremedlemmer, hvorav ett for 2 år og ett for 1 år. Formann velges for 2 år.

Styremedlemmer kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Dersom særlige grunner foreligger har styremedlemmet rett til å tre tilbake før tjenestetiden er utløpt.

Daglig leder har rett til å møte i styret.

Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland har rett til å møte med observatør i styret.

08

Styret skal forvalte Stiftelsen og det som vedkommer den i samsvar med dets formål og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer virksomheten.

Styret representerer Stiftelsen utad og tegner dets firma.

Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som formannen eller den som i hans sted leder møtet har stemt for (dobbeltstemme).

Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall.

Møteboken skal inneholde vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av møteboken, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

09

Et styremedlem må være myndig. Det må ikke være under konkurskarantene.

10

Stiftelsen skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formues­forvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Styret representerer Stiftelsen utad.

11

Stiftelsens styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Regnskapet skal følge kalenderåret og fastsettes senest 30. juni. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 kommer til anvendelse.

Senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet skal et eksemplar av årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetningen sendes til Regnskapsregisteret. Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt.

12

Godtgjørelse til styremedlemmene skal stå i rimelig forhold til det arbeid som følger med vervet. Styret fastsetter betingelsene for daglig leder og eventuelt andre tilsatte i Stiftelsen dersom det for de øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder.

13

Stiftelsens eiendeler skal holdes atskilt fra andre midler.

Kassabeholdingen skal holdes i bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.

14

I tillegg til disse vedtekter skal Stiftelsen til enhver tid følge de lover og instrukser som blir gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 så langt disse måtte passe.

15

Stiftelsen kan omdannes, herunder vedtektene endres i samsvar med bestemmelsene i stiftelseslovens kap. VI.Styret, etter å ha innhentet råd fra Rådet/ årsmøte, selv endre vedtektenes § 4 om stiftelsens grunnkapital, § 5, 1. ledd, 1. punktum om antall styremedlemmer og § 5, 2. ledd om deres tjenestetid.